Kendskab til vurdering, diagnostik og behandling af patienter med trombotiske tilstande er relevant inden for alle lægelige specialer. Dette tværfaglige område er traditionelt blevet varetaget af de lægevidenskabelige specialeselskaber for klinisk kemi og intern medicin.

Et udbredt ønske i Danmark om et fælles forum for læger og andre fagpersoner og forskere, som enten er centralt beskæftiget med trombose og hæmostase eller som blot ind imellem møder problemer inden for dette område, førte til stiftelsen af Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase (DSTH) den 8. december 1993. Forud var omkring 2 år gået med at modne tanker og planer.

Arbejdsgruppen bag dannelsen af DSTH havde rødder i Københavns Trombose- og Hæmostase-gruppe, som i sine virkeår 1990-1993 var den første lokale forening af sin art i Danmark.

Herunder kan du læse en artikel om Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase skrevet af:
Jørn Dalsgaard Nielsen og Anna-Marie Bloch Münster

Forhistorien
Kimen til DSTH blev lagt i 1980erne. På det tidspunkt blev der forsket intensivt i betydningen af fibrinolysesystemet og antikoagulerende faktorers betydning for trombedannelse. Protein C og S blev opdaget, og aktiveret protein C resistens, som senere førte til opdagelsen af faktor V Leiden mutation, blev beskrevet.  Med de mange analysemuligheder blev der efterhånden på flere hospitaler oprettet koagulationslaboratorier, som kunne vejlede klinikerne i undersøgelse og behandling af hæmostaseforstyrrelser – ikke blot trombosedisponerende forstyrrelser, men også hæmostasedefekter som årsag til blødningstendens.

På behandlingssiden skete der også fremskridt. Fraktionering af heparin førte til en række lavmolekylære heparinpræparater. Det blev åbenbart, at faktorkoncentrater til behandling af hæmofilipatienter ofte medførte overførsel af virusinfektioner. Man indførte derfor forskellige virusinaktiveringsmetoder. Det betød, at produkterne blev dyrere, og det førte til en øget politisk interesse for området.

Alt dette førte til, at man i København etablerede Sektionen for Trombose og Hæmostase - en arbejdsgruppe, nedsat af Dansk Selskab for Klinisk Kemi, Dansk Selskab for Intern Medicin og Dansk Selskab for Klinisk Immunologi. Arbejdsgruppen bestod overvejende af klinisk biokemikere og medicinere. Der var ingen kirurgiske repræsentanter. Peer Wille-Jørgensen, som var læge på kirurgisk afdeling, Bispebjerg Hospital, og som forskede i tromboseprofylakse til kirurgiske patienter, søgte om optagelse i arbejdsgruppen, men det blev afvist med henvisning til at arbejdsgruppen var udpeget og ikke selvsupplerende.

Peer kontaktede så forskellige kolleger og foreslog, at man etablerede en københavnsk tromboseklub, hvor tromboseinteresserede kunne hente idéer og præsentere og diskutere undersøgelsesresultater. En initiativgruppe bestående af Peer Wille-Jørgensen, Jørn Dalsgaard Nielsen og Kaj Winther Hansen indkaldte til møde den 23. januar 1991 på Bispebjerg Hospital, hvor 29 fremmødte læger besluttede at etablere Københavns Trombose og Hæmostasegruppe (KTH). Der blev afholdt stiftende generalforsamling den 2. maj 1991, og frem til udgangen Af 1991 blev der afholdt 3 videnskabelige møder. Efter et år var medlemstallet steget til 58. Foreningen fortsatte med at arrangere videnskabelige møder med deltagelse af danske og udenlandske foredragsholdere, og efterhånden begyndte møderne at tiltrække læger uden for Københavnsområdet. Heriblandt Steen Husted og Hans Kræmmer Nielsen, begge fra Århus, hvor de bl.a. havde forsket i den antitrombotiske virkning af acetylsalicylsyre.  

Steen og Hans roste initiativtagerne til den københavnske klub og talte for, at man nu skulle gå et skridt videre og etablere et landsdækkende selskab. Ved generalforsamlingen i KTH i maj 1993 var der bred tilslutning til forslaget, og der blev nedsat en arbejdsgruppe til udarbejdelse af forslag til vedtægter for det kommende selskab og procedure for afvikling af KTH.

DSTH etableres
Den 8. december 1993 afholdtes stiftende generalforsamling i Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase (DSTH). Der blev valgt en bestyrelse og Steen Husted blev formand for selskabet. Det blev besluttet, at selskabet skulle have sin egen hjemmeside www.dsth.dk, og at der skulle udsendes nyhedsbrev til medlemmerne 4-6 gange årligt. Det fik senere navnet DSTH-FORUM. En konkurrence om design af selskabets logo blev vundet af læge Bo Jørgensen. I 1994 blev selskabet associeret til det internationale selskab ISTH, og året efter blev DSTH optaget i paraplyorganisationen Dansk Medicinsk Selskab (DMS), det nuværende Lægevidenskabelige Selskaber (LVS). Ti år efter stiftelsen var medlemstallet steget til ca 600.

DSTH-initiativer
Siden stiftelsen har DSTH taget initiativ til en række tiltag, som har bidraget til at udbrede viden om trombose og hæmostase i alle lægelige specialer samt styrke danske lægers uddannelse og forskningen inden for området. De generelle retningslinjer for selskabets virke er beskrevet i DSTHs vedtægter. Blandt særlige initiativer skal følgende nævnes:

Brædstrupsymposierne
Hans Kræmmer Nielsen, som var en af initiativtagerne til dannelsen af DSTH, blev overlæge ved medicinsk afdeling, Brædstrup Sygehus, hvor han ønskede at sætte fokus tromboemboliske sygdomme. Han arrangerede fra 1997 et årligt Brædstrupsymposium, som tiltrak hundredevis af tromboseinteresserede læger fra hele landet. Fra 2002 var DSTH medarrangør af møderne, men Hans var stadig primus motor, indtil han takkede af efter 10 sæsoner.

Kurser
I 1997 arrangerede DSTH i samarbejde med Dansk Selskab for Klinisk Biokemi (DSKB) det første kursus i trombose og hæmostase. Dette samarbejde fortsatte i nogle år. De seneste år har DSTH selvstædigt arrangeret kurser i henholdsvis arteriel tromboemboli, venøs tromboemboli og blødningstendens som led i fagområdeuddannelsen.

Fagområde
I 2004 blev der åbnet mulighed for, at kliniske områder mellem flere specialer kunne etablere sig som officielle fagområder.  Repræsentanter for DSTH og DSKB udfærdigede i fællesskab en beskrivelse af fagområdet Trombose & Hæmostase, som efterfølgende blev godkendt af DMS. Fagområdebeskrivelsen blev revideret i 2011 efter et visionsseminar, hvor repræsentanter fra alle lægevidenskabelige specialer var indbudt.

Rapporter
DSTH har i alle årene nedsat arbejdsgrupper til udarbejdelse af rapporter, dels i DSTHs eget regi og dels i samarbejde med andre selskaber.  Et godt eksempel på en sådan rapport er trombokardiologirapporten. Siden 2005 har DSTH sammen med DCS og DSKB udgivet trombokardiologirapporten. DSTH har ligeledes repræsentation i Trombokardiologi nucleus-gruppen. På www.dsth.dk findes link til de seneste rapporter.

Nordiske koagulationsmøder
Der har siden 1968 været afholdt et årligt nordisk koagulationsmøde. Møderne er blevet afholdt på skift i de nordiske lande, og de første mange år var møderne forbeholdt koagulationsnørder, hvoraf de fleste blev inviteret, fordi de stod på sidste års deltager liste. I 2005 arrangerede DSTH et nordisk koagulationsmøde i København. Det var første gang, at et lægevidenskabeligt selskab stod som arrangør. Der var på det tidspunkt ikke tilsvarende selskaber i de øvrige nordiske lande. Mødet blev annonceret som NordCoag 2005, og NordCoag 2xxx har siden været akronym for disse møder. DSTH har siden arrangeret NordCoag-møder i Ålborg og Ebeltoft og desuden været medarrangør ved islandske møder.

Andre tillidshver som DSTH gennem årene har udpeget medlemmer til er blandt andet Medicin.dk, hvor en DSTH udpeget repræsentant er forfatter på områderne antitrombotika og hæmostatika. Ligesom DSTH har udpeget formandsskabet til fagudvalget for antitrombotika under det tidligere RADS og nuværende Medicinerråd.

DSTH-formænd
Siden stiftelsen har DSTH haft følgende formænd:

Periode Formand

Dec. 1993 – Nov. 1997

Steen Husted

Nov. 1997 – Nov. 2000

Hans Kræmmer Nielsen

Nov. 2000 – Nov. 2002

Lars Hvilsted Rasmussen

Nov. 2002 – Nov. 2006

Jørn Dalsgaard Nielsen

Nov. 2006 – Nov. 2009

Søren Risom Kristensen

Nov. 2009 – Nov. 2013

Anna-Marie Bloch Münster

Nov. 2013 – Nov. 2015

Thomas Decker Christensen

Nov. 2015 – Nov. 2019

Mads Nybo

Nov. 2019 – Nov. 2021

Thomas Kümler

Nov. 2021

Erik Lerkevang Grove